Kalendarz wydarzeń
luty 2021
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Nabór wniosków

Ogłoszenie nr III/2018/G

Lokalna Grupa Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina wokół Lublina” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

PROJEKT GRANTOWY: Imprezy i wydarzenia kulturalne promujące walory historyczne, kulturowe oraz produkty regionalne i tradycyjne

 

1. termin składania wniosków o powierzenie grantu

01.06.2018r. - 15.06.2018r.

od poniedziałku do piątku
w godzinach 7:00 – 17:00

2. miejsce składania wniosków o powierzenie grantu

Biuro LGD „Kraina wokół Lublina”
ul. Narutowicza 37/5
20-016 Lublin

3. forma złożenia wniosku o powierzenie grantu

    1. Wniosek o powierzenie grantu jest składany na formularzu udostępnionym przez LGD bezpośrednio do Biura LGD w terminie wskazanym w ogłoszeniu, przy czym bezpośrednio oznacza osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną lub wskazaną we wniosku jako osoba do kontaktu ws. wniosku.
    2. Wniosek o powierzenie grantu wraz z załącznikami składa się w formie dokumentu elektronicznego złożonego poprzez Generator wniosków dostępny na stronie internetowej www.krainawokollublina.pl oraz w wersji papierowej (1 egzemplarz) wygenerowanej z systemu, wydrukowanej i podpisanej przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji wnioskodawcy. Do wersji papierowej należy dołączyć wymagane załączniki, według kolejności wskazanej we wniosku.
    3. Kopie dokumentów będących załącznikami do wniosku dołącza się w formie kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD, samorząd województwa lub podmiot, który dokument wydał, lub w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza.
    4. Za moment złożenia wniosku uznaje się datę i godzinę wpływu wniosku w wersji papierowej wraz z załącznikami do Biura LGD.

4. zakres tematyczny projektu grantowego

Organizacja imprez i wydarzeń kulturalnych promujących walory historyczne, kulturowe oraz produkty   regionalne i tradycyjne

5. planowane do osiągnięcia w ramach projektu grantowego cele i wskaźniki:

tabela

Tabela w wersji edytowalnej.

6. kwota dostępna w ramach ogłoszenia – 264 000 zł

Uwaga: w ramach kwoty dostępnej w ogłoszeniu suma grantów udzielonych jednostkom sektora finansów publicznych nie może przekroczyć 20% kwoty środków dostępnych w ramach ogłoszenia

7. planowane do realizacji w ramach projektu grantowego zadania

Organizacja wydarzeń kulturalnych promujących walory historyczne, kulturowe oraz produkty regionalne i tradycyjne.

8. Kryteria wyboru operacji

Kryteria wyboru oraz zasady przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest niezbędne do pozytywnej oceny wniosku znajdują się w poniżej: 

9. wysokość grantu oraz intensywność pomocy

wysokość kwoty grantu od 5 000 zł do 20 000zł

intensywność pomocy:

do 98% kosztów kwalifikowalnych dla stowarzyszeń, fundacji, kościołów i związków wyznaniowych

do 70% kosztów kwalifikowalnych dla jednostek sektora finansów publicznych

10. miejsce udostępnienia dokumentów:

 11. czas realizacji projektu grantowego

od 1 lutego 2019 r. do 1 lutego 2020r.

 12. inne warunki udzielenia wsparcia obowiązujące w ramach naboru

- w ramach grantu nie mogą być realizowane wydarzenia cykliczne, z wyjątkiem wydarzenia inicjującego cykl wydarzeń oraz wydarzeń specyficznych dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Kraina wokół Lublina" zawartych w Lokalnej Strategii Rozwoju wydarzenie cykliczne – wydarzenie organizowane więcej niż jeden raz oraz poświęcone przynajmniej w części tej samej tematyce

 

Data publikacji ogłoszenia 16.05.2018

Wyszukiwarka
Newsletter