Kalendarz wydarzeń
czerwiec 2024
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

LGD "Kraina wokół Lublina"

Naszą misją jest podniesienie atrakcyjności obszaru LGD dla mieszkańców, partnerów w biznesie (inkubator przedsiębiorczości), rolnictwa oraz turystów. Chcemy sprawić, by w oparciu o nasze zasoby przyrodnicze i kulturowe obszar ten stał się miejscem różnorodnych inicjatyw społecznych.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina wokół Lublina" powstało z inicjatywy Starosty Lubelskiego Pawła Pikuli na Zebraniu Zalożycielskim 16 kwietnia 2008 roku. Do Stowarzyszenia należy 68 członków reprezentujących sektory: publiczny, społeczny i gospodarczy. Realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2014 – 2020 pozwoli na pozyskanie środków PROW dla gmin: Bełżyce, Borzechów, Bychawa, Garbów, Głusk, Jabłonna, Jastków, Konopnica, Krzczonów, Niedrzwica Duża, Niemce, Strzyżewice, Wólka, Wysokie, Zakrzew.

Środki finansowe przyznane na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wynoszą 16 000 000 złotych.

Środki finansowe na wdrażanie projektów współpracy do 2018 roku to 320 000 zł.

Wsparcie funkcjonowania LGD mieści się w kwocie 2 650 000zł.

Głównym zadaniem LGD jest wybór projektów do realizacji w ramach środków przyznanych na wdrożenie strategii.

Ze środków przyznanych na realizację celów LSR w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" będziemy dofinansowywać następujące przedsięwzięcia:

Cel ogólny. Przedsięwzięcie  Wnioskodawca  Forma realizacji 

 Cel ogólny 1. Przedsięwzięcie 1.1.1. Warsztaty i szkolenia dla animatorów i liderów
- podnoszenie kompetencji osób, które pełnią lub chcą pełnić rolę animatorów i liderów społeczności lokalnych

organizacje pozarządowe nie prowadzące działalności gospodarczej, kościoły i związki wyznaniowe; jednostki sektora finansów publicznych (JSFP) Grant
 Cel ogólny 1.Przedsięwzięcie 1.1.2. Tworzenie sieci wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie integracji społeczno-kulturalnej
- organizacja spotkań mających na celu przedstawienie dobrych praktyk z zakresu działalności organizacji pozarządowych z terenu LGD Kraina wokół Lublina
organizacje pozarządowe nie prowadzące działalności gospodarczej, kościoły i związki wyznaniowe; JSFP Grant

Cel ogólny 1.Przedsięwzięcie 1.2.1. Międzypokoleniowe warsztaty i zajęcia aktywizujące w zakresie integracji społeczno-kulturalnej
- organizacja zajęć/ warsztatów z wykorzystaniem istniejącej bazy świetlicowej. Działanie ma na celu aktywizację mieszkańców poszczególnych miejscowości oraz wzmocnienie więzi międzypokoleniowych. Preferencje dla przedstawicieli grup defaworyzowanych wymienionych w LSR

 organizacje pozarządowe nie prowadzące działalności gospodarczej, kościoły i związki wyznaniowe; JSFP Grant
 Cel ogólny 1.Przedsięwzięcie 1.2.2. Aktywizacja społeczna seniorów
- organizacja szkoleń, warsztatów dla osób powyżej 50 r. życia
organizacje pozarządowe nie prowadzące działalności gospodarczej, kościoły i związki wyznaniowe; JSFP Grant

Cel ogólny 1.Przedsięwzięcie 1.3.1. Budowa i modernizacja miejsc spotkań i integracji mieszkańców z uwzględnieniem elementów ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu oraz innowacyjności, w tym dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych
-budowa i modernizacja świetlic wiejskich
- budowa i modernizacja obiektów pełniących funkcje świetlic wiejskich

Instytucje kultury
Stowarzyszenia, fundacje, kościoły i związki wyznaniowe;

Projekty niekomercyjne o wartości powyżej
50 tys. zł

Cel ogólny 2. Przedsięwzięcie 2.1.1.Budowa, rozbudowa, przebudowa oraz oznakowanie wielofunkcyjnych szlaków, tras lub ścieżek rowerowych, spacerowych, kajakowych, narciarskich, konnych, z uwzględnieniem ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu oraz innowacyjności
- budowa i rozbudowa szlaków turystycznych w celu połączenia ich z już istniejącymi

Stowarzyszenia, fundacje kościoły i związki wyznaniowe, JSFP

Projekty niekomercyjne o wartości powyżej
50 tys. zł

Cel ogólny 2. Przedsięwzięcie 2.1.2. Budowa, rozbudowa, przebudowa obiektów i infrastruktury w obszarze rekreacji i wypoczynku, z uwzględnieniem ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu oraz innowacyjności
Obiekty pełniące funkcje rekreacyjne: place zabaw, siłownie zewnętrzne, skate parki, boiska wielofunkcyjne itp.

Stowarzyszenia, fundacje kościoły i związki wyznaniowe, JSFP

Projekty niekomercyjne o wartości powyżej
50 tys. zł

Cel ogólny 2. Przedsięwzięcie 2.2.1 Udział w targach i wystawach
- promocja obszaru LGD KwL podczas targów lub wystaw o zasięgu ogólnopolskim

organizacje pozarządowe nie prowadzące działalności gospodarczej, kościoły i związki wyznaniowe; JSFP Grant

Cel ogólny 2. Przedsięwzięcie 2.2.2. Imprezy i wydarzenia promujące walory historyczne, kulturowe oraz produkty regionalne i tradycyjne
- działanie nie dotyczy organizacji wydarzeń cyklicznych, z wyjątkiem wydarzenia inicjującego cykl wydarzeń oraz wydarzeń specyficznych dla obszaru LGD KwL zawartych w LSR wydarzenie cykliczne – wydarzenie organizowane więcej niż jeden raz oraz poświęcone przynajmniej w części tej samej tematyce

organizacje pozarządowe nie prowadzące działalności gospodarczej, kościoły i związki wyznaniowe; JSFP Grant

Cel ogólny 2. Przedsięwzięcie 2.2.3. Zespoły i zorganizowane grupy działające w sferze kultury
-wyposażenie zespołów oraz wsparcie w zakresie podnoszenia kompetencji oraz promocji działalności

organizacje pozarządowe nie prowadzące działalności gospodarczej, kościoły i związki wyznaniowe; JSFP Grant

Cel ogólny 2. Przedsięwzięcie 2.2.4. Oznakowanie miejsc atrakcyjnych historycznie, kulturowo, przyrodniczo
- Oznakowanie i promocja miejsc ważnych z punktu widzenia walorów obszaru

organizacje pozarządowe nie prowadzące działalności gospodarczej, kościoły i związki wyznaniowe; JSFP Grant

Cel ogólny 2. Przedsięwzięcie 2.2.5. Renowacja zabytków z wyłączeniem obiektów budowlanych
- działanie dotyczy obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków

organizacje pozarządowe nie prowadzące działalności gospodarczej, kościoły i związki wyznaniowe; JSFP Grant
Cel ogólny 3. Przedsięwzięcie 3.1.1. Podejmowanie działalności gospodarczej, w tym podnoszenie kompetencji, z uwzględnieniem ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu oraz innowacyjności  Osoby fizyczne, które w okresie 2 lat poprzedzających złożenie wniosku nie prowadziły działalności gospodarczej oraz niepodlegające ubezpieczeniu w KRUS  Podejmowanie działalności gospodarczej
Cel ogólny 3.  Przedsięwzięcie 3.2.1. Wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych produktów i usług, w tym podnoszenie kompetencji z uwzględnieniem ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu oraz innowacyjności  Podmioty gospodarcze (mikro i małe przedsiębiorstwa)  Rozwijanie działalności gospodarczej

Cel ogólny 3. Przedsięwzięcie 3.2.2. Wprowadzenie produktów i usług na nowe rynki, w tym podnoszenie kompetencji z uwzględnieniem ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu oraz innowacyjności
Konkurencyjność to potencjał, możliwości oraz umiejętność danego podmiotu rynkowego do sprostania konkurencji na nowych rynkach, czyli rywalizacji ze strony innych podmiotów działających w tej samej branży na rynku.

 Podmioty gospodarcze (mikro i małe przedsiębiorstwa)  Rozwijanie działalności gospodarczej
Cel ogólny 3. Przedsięwzięcie 3.3.1. Inkubator Przetwórstwa Produktu Lokalnego
-przedsiębiorstwo spożywcze, w którym wykonywana jest działalność w zakresie produkcji, przetwarzania lub dystrybucji żywności pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego lub wprowadzania tej żywności na rynek, przy czym podstawą działalności wykonywanej w tym inkubatorze jest przetwarzanie żywności a warunkiem koniecznym udostępnianie - podmiotom i producentom zewnętrznym
 Osoby fizyczne, osoby prawne, podmioty gospodarcze (mikro i małe przedsiębiorstwa)  Wsparcie dla inkubatorów przetwórstwa produktu lokalnego

Wnioski będą przyjmowane w biurze Lokalnej Grupy Działania. Dofinansowanie otrzymają poprawnie sporządzone wnioski, zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju. Pracownicy LGD służą pomocą w przygotowaniu formularza wniosku.

Wyszukiwarka
Newsletter