Kalendarz wydarzeń
czerwiec 2024
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Raport z realizacji planu włączenia społeczności zgodnie z opisem procesu przygotowania LSR

ETAP I - ANALIZA POTRZEB I POTENCJAŁU LSR

  1. Opis zastosowanej metody : Zespół Roboczy

Zespół roboczy (w skład zespołu weszli przedstawiciele zdiagnozowanych grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, członkowie LGD, osoby posiadające doświadczenie w pracach nad budowaniem strategii, przedstawiciele sektorów: społeczny, gospodarczy, publiczny). Informacja o możliwości pracy w Zespole Roboczym została podana na stronie www.krainawokollublina., nabór członków do ZR był otwarty (informacja o możliwości udziału w ZR podana została do publicznej wiadomości). Rolą ZR było opracowywanie podsumowań, rekomendacji, rozwiązań będących przedmiotem dalszych konsultacji. Zespół roboczy brał udział w pracach nad LSR na każdym jej etapie. Gwarantował spójność, integralność i synergię wypracowanych treści oraz analizę zebranego materiału z punktu widzenia głównych interesariuszy wsparcia w ramach LSR.

Daty spotkań/ badań oraz liczba uczestników

23.11.2022r. Jabłonna, liczba uczestników – 18 osób

Dane z konsultacji wykorzystane przy opracowaniu LSR

Przeanalizowano i wybrano grupy docelowe konsultacji (mieszkańcy obszaru ze szczególnym uwzględnieniem przedstawicieli NGO, grup nieformalnych, osób bezrobotnych, przedsiębiorców, młodzieży, osób starszych, osób z niepełnosprawnością, przedstawicieli instytucji publicznych, członków LGD).

Wyniki przeprowadzonej analizy wniosków z konsultacji

Wybór formy i przygotowanie scenariusza otwartych spotkań konsultacyjnych w sprawie opracowania diagnozy obszaru

Opracowanie kwestionariuszy ankiety ws. określenia potrzeb i oczekiwań związanych z rozwojem obszaru LGD. Opracowanie harmonogramu spotkań w gminach.

Zainteresowane strony reprezentatywne dla społeczności wiejskiej

Przedstawiciele organizacji społecznych, w tym KGW, OSP, przedsiębiorców, sektora publicznego, mieszkańców, osoby do 25 r. życia, osoby po 60 r. życia,


  1. Opis zastosowanej metody:
  2. Opis zastosowanej metody
  3. Opis zastosowanej metody: Warsztaty przyszłościowe
  4. Opis zastosowanej metody: Zespół roboczy:  
  5. Opis zastosowanej metody: Badanie ankietowe
  6. Opis zastosowanej metody: Spotkanie otwarte - Budżet partycypacyjny
  7. Opis zastosowanej metody Dyskusja reprezentantów grup
  8. Opis zastosowanej metody: Mobilny punkt konsultacyjny, badanie ankietowe
  9. Opis zastosowanej metody: Zespół roboczy:  

Spotkanie otwarte – World cafe

World cafe – Spotkanie w formie dyskusji w grupach tematycznych (przy stolikach tematycznych: infrastruktura, dziedzictwo kulturowe, przedsiębiorczość, aktywność społeczna). Spotkania otwarte z mieszkańcami na terenie każdej z gmin objętej LSR. Ta technika posłużyła uporządkowaniu dyskusji – wymianie informacji i pomysłów oraz określeniu potrzeb i oczekiwań wszystkich zaangażowanych w budowanie LSR stron. Przeprowadzono analizę słabych i mocnych stron obszaru określono grupy istotne z punktu widzenia realizacji LSR, formułowano cele i sposoby realizacji LSR .

Daty spotkań/badań oraz liczba uczestników

Bełżyce – 19.07.2022 r. – 17 osób; Borzechów – 26.07.2022 r. – 16 osób; Bychawa – 21.07.2022 r. – 15 osób; Jabłonna – 03.08.2022 r., 15 osób; Wólka-25.08.2022 r., 14 osób; Krzczonów -11.08.2022 r., 15 osób; Jastków – 30.08.2022 r., 27 osób; Strzyżewice -23.08.2022 r., 14 osób; Niedrzwica Duża – 12.09.2022 r., 12 osób; Garbów – 27.07.2022 r., 13 osób; Niemce – 02.08.2022 r., 17 osób; Konopnica – 09.08.2022 r., 15 osób; Wysokie – 05.09.2022 r., 12 osób; Zakrzew-07.09.2022 r., 12 osób; Głusk-18.08.2022 r., 15 osób.

Dane z konsultacji wykorzystane przy opracowaniu LSR

Zdefiniowano wynikające z analizy SWOT: odpływ ludzi młodych z obszaru LGD; zmiany demograficzne w kierunku starzenia się społeczeństwa obszaru LGD, znikoma współpraca między podmiotami społeczeństwa obywatelskiego, niska aktywność w wykorzystywaniu zasobów lokalnych do rozwoju przedsiębiorczości i wspólnot lokalnych, niska aktywność związana z nowymi technologami (w tym IT) związanymi z poprawą bezpieczeństwa, przekazywaniem oraz skupianiem informacji.

Zdefiniowano grupy mieszkańców ważne z punktu widzenia rozwoju lokalnego w tym takie, które miały utrudniony dostęp do rynku pracy oraz podstawowych usług, w tym społecznych.

Wyniki przeprowadzonej analizy wniosków z konsultacji

Wszystkie wnioski i uwagi z konsultacji zostały uwzględnione w kolejnych etapach pracy nad LSR. Były one podstawą to sformułowania celów w oparciu zdiagnozowane problemy i odpowiadające im obszary tematyczne. Dzięki temu możliwe było wyodrębnienie 3 konkretnych priorytetowych cele/obszarów tematycznych, na których będzie koncentrowało się wsparcie z PS WPR, Obszary te zostały wskazane precyzyjnie w odpowiedzi na zdiagnozowane problemy biorą pod uwagę lokalne zasoby charakterystyczne dla naszej LGD.

Zainteresowane strony reprezentatywne dla społeczności wiejskiej

Przedstawiciele organizacji społecznych, w tym KGW, OSP, przedsiębiorców, sektora publicznego, mieszkańców, osoby do 25 r. życia, osoby po 60 r. życia,

Badanie ankietowe

Ankieta dla mieszkańców obszaru. Możliwość wypełnienia ankiety internetowo (aktywny formularz), w sposób tradycyjny (podczas spotkań w gminach, w biurze LGD (punkt konsultacyjny), formularze dostępne w urzędach gmin, ośrodkach pomocy społecznej, dystrybuowane podczas (Forum Kobiet, Konferencja dla przedsiębiorców) , potencjalnie wszyscy mieszkańcy obszaru i interesariusze z dostępem do Internetu. Umożliwia zadanie konkretnych, nawet złożonych pytań i uzyskanie ilościowych danych, które można przedstawić w postaci statystyk. Badanie ankietowe umożliwiło dotarcie do szerokiej grupy odbiorców, zapewniając uczestnikom wygodę i łatwość wzięcia udziału w konsultacjach. Osoby starsze oraz inni interesariusze zagrożeni wykluczeniem społecznym (np. ze względu na brak dostępu do Internetu lub umiejętności korzystania) mogli wypełnić ankietę w sposób tradycyjny. Badanie ankietowe uzupełniło informacje uzyskane bezpośrednio od uczestników spotkań (world cafe), rozpowszechnienie ankiety podkreśliło również wagę tematu dla badanej społeczności oraz zwiększyło zaangażowanie i aktywny udział mieszkańców w przygotowaniu LSR.

Daty spotkań/badań oraz liczba uczestników

Lipiec-wrzesień 2022r.

613 – liczba wypełnionych ankiet (201 internetowych, 412 sposób tradycyjny)

Dane z konsultacji wykorzystane przy opracowaniu LSR

Najważniejsze atuty rozwojowe (wg % wskazań respondentów):

- dogodne położenie w sąsiedztwie miasta wojewódzkiego (99 %)

- walory przyrodnicze, historyczne, kulturowe (84% )

- dostępność komunikacyjna (78 %)

- korzystne położenie geograficzne (70 % )

- dobry stan środowiska naturalnego (71 %)

- aktywnie działające społeczności lokalne (66% )

największe bariery rozwoju lokalnego (wg % wskazań respondentów)

- trudności ze znalezieniem pracy na obszarze zamieszkania (gminy)(71%)

- demograficzne (starzenie się społeczeństwa)(41%)

- niewystarczająca ilość inicjatyw kierowanych do osób zagrożonych wykluczeniem (np. usługi opiekuńcze)(31%)

- niska atrakcyjność obszaru pod względem ofert spędzania wolnego czasu, w szczególności dla osób młodych, rodzin z małymi dziećmi (23%)

- niskie tendencje do współpracy i integracji (zwłaszcza związane z osobami nowo osiedlającymi się) (21%)

grupy społeczne wymagają objęcia wsparciem wg % respondentów

- dzieci i młodzież do 25 r. życia(39%)

- osoby w wieku 25-35 lat (34%)

- osoby w wieku 60 + (32%)

-kobiety (29%)

- przedsiębiorcy (18%)

- Osoby zrzeszone w organizacjach (14%)

Zagrożenia w rozwoju lokalnym mogące pojawić się na obszarze LGD "Kraina wokół Lublina"

- migracja młodzieży (65%)

- niechęć mieszkańców do zmiany sytuacji życiowej (38%)

- niewystarczające Sparcie dla małej i średniej przedsiębiorczości (36%)

- pogłębiający się brak integracji między starymi a napływowymi mieszkańcami, oraz grupami wiekowymi „starzy-młodzi”(34%).

Wyniki przeprowadzonej analizy wniosków z konsultacji

Uwzględniono wskazane obszary problemowe, które powinny podlegać interwencji w ramach realizacji LSR.

Uwzględniono grupy społeczne wymagające objęcia wsparciem (które miały największy odsetek wskazań)

Nie uwzględniono: wskazań dotyczących wsparcia działalności rolniczej, infrastruktury (wod.-kan.), tworzenia terenów inwestycyjnych, sieci Internetu szerokopasmowego – ze względu na ramy PS WPR nie mogą podlegać wsparciu. Nie uwzględniono grup: osób (25-35 lat), przedsiębiorców, osób zrzeszonych w organizacjach jako przedstawicieli grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji - ze względu zapisów w PS WPR.

Zainteresowane strony reprezentatywne dla społeczności wiejskiej

W badaniu wzięli udział mieszkańcy obszaru LGD w tym: kobiety 73%, mężczyźni 27% respondentów,

w tym: pracujący w rolnictwie 27%, pracujący poza rolnictwem 57%, emeryci, renciści –20%, prowadzący własną działalność gospodarcza 13%; bezrobotni 8%.

ETAP II. CELE, PLANOWANE REZULTATY I PRZEDSIĘWZIĘCIA ORAZ KRYTERIA WYBORU

 

Warsztaty przyszłościowe: dialog pomiędzy zróżnicowanymi grupami (mieszkańcami, lokalnymi władzami, przedsiębiorcami, osobami starszymi i młodzieżą) w celu stworzenia wspólnej wizji danego obszaru (obszar LSR). Spotkanie umożliwiło wypracowanie wspólnych celów oraz kompleksowych rozwiązań wraz z ogólnym planem działań. Było działaniem aktywizującym w celu wykorzystania potencjału mieszkańców: zdolności twórczych i rozwiązywania problemów. W związku z uczestnictwem osób młodych (poniżej 18 r. życia) podczas warsztatów zastosowano metodę „team building” (wspólny projekt wioski spełniającej oczekiwania młodzieży wykonany z klocków drewnianych). Pozwoliło to w sposób adekwatny do wieku uczestników wyrazić ich oczekiwania co do przyszłej LSR i skonfrontować te oczekiwania z głosem innych grup wiekowych i społecznych.

Daty spotkań/badań oraz liczba uczestników

22.04.2023 Jabłonna, liczba uczestników – 20 osób,

25.04.2023 Garbów, liczba uczestników – 12 osób

Dane z konsultacji wykorzystane przy opracowaniu LSR

Zgłoszone uwagi pogrupowano w obszary tematyczne: organizacji społecznych; wsparcie projektów partnerskich realizowanych w obszarze integracji społeczno-kulturalnej; poprawa i rozwój infrastruktury służącej aktywności społeczno-kulturalnej, rozwój miejsc, które będą sprzyjać integracji, aktywnym formom spędzania czasu wolnego, będą atrakcyjne i adekwatne dla młodych i starszych, wykorzystanie lokalnych zasobów do rozwoju obszaru, rozwój usług wpływających na poprawę sytuacji osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji: osoby do 25 r. życia, osoby powyżej 60 r. życia, kobiety.

Wyniki przeprowadzonej analizy wniosków z konsultacji

Poddane konsultacjom zostały propozycje rozwiązań zidentyfikowanych na obszarze LGD problemów. W wyniku konsultacji – sformułowano cele oraz ustalono zakres zadań (przedsięwzięć) służących ich realizacji.

Nie uwzględniono propozycji odnośnie inwestycji dotyczących OZE i pro środowiskowych typu: elektrownie wodne, wiatrowe, farmy fotowoltaiczne, spółdzielnie energetyczne, jako niezgodne dla interwencji LEADER w PS WPR.

Zainteresowane strony reprezentatywne dla społeczności wiejskiej

Przedsiębiorcy, przedstawiciele NGO, przedstawiciele grup nieformalnych – lokalni liderzy, sołtysi, radni, przedstawiciele władz samorządowych, młodzież, członkowie Młodzieżowych Rad Gmin osoby bezrobotne i poszukujące pracy, seniorzy, rolnicy.

 

Dobór uczestników był otwarty, w skład zespołu weszli: przedstawiciele władz lokalnych, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców oraz mieszkańców. Celem spotkania zespołu było zdefiniowanie celów i wskaźników realizacji LSR w oparciu o przeprowadzone konsultacje z mieszkańcami.

Daty spotkań/badań oraz liczba uczestników

11.01.2023 Lublin, liczba uczestników – 18 osób

Dane z konsultacji wykorzystane przy opracowaniu LSR

Analizowano powstały podczas konsultacji w terenie materiał roboczy, wskazano obszary problemowe i wytypowano cele strategiczne.

Wyniki przeprowadzonej analizy wniosków z konsultacji

Wytypowano 3 główne obszary strategiczne: Małe ojczyzny dla młodych i starszych, Rozwój usług oparty o zrównoważone wykorzystanie zasobów, Włączenie mieszkańców w aktywny i kreatywny rozwój „Krainy wokół Lublina” Na podstawie wniosków ze spotkań i analizy fiszek projektowych dookreślono zakres planowanych przedsięwzięć.

Zainteresowane strony reprezentatywne dla społeczności wiejskiej

Przedstawiciele władz lokalnych, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców oraz mieszkańców: w tym osoby do 25r. życia, osoby po 60 r. życia, kobiety.

 

Badanie ankietowe (fiszki projektowe) ankieta zawierała prośbę o wskazanie pomysłów   na realizację projektów wramach LSR. Ankieta internetowa dostępna na stronie LGD. Zaproszenia do wypełnienia ankiety zostały przesłane pocztą elektroniczną do: gmin członkowskich LGD, członków LGD, wnioskodawców znajdujących się w bazie LGD (podmioty gospodarcze, organizacje pozarządowe), osoby fizyczne.

Daty spotkań/badań oraz liczba uczestników

25.04-12.05 , 68 osób wzięło udział w internetowym badaniu ankietowym

50 ankiet zostało złożonych w Biurze LGD – Punkt Informacyjny dotyczący prac nad LSR

Dane z konsultacji wykorzystane przy opracowaniu LSR

Zgłoszono następujące rodzaje przedsięwzięć: 56% stanowiły projekty niekomercyjne

29% stanowiły projekty inwestycyjne, 26% stanowiły projekty komercyjne, 10% stanowiły projekty nieinwestycyjne. W zakresie projektów komercyjnych: 52 % zakup sprzętu i wyposażenia, 32% remonty, roboty budowlane, 8% zakup innych środków trwałych, 8% podnoszenie kwalifikacji personelu.

W zakresie projektów niekomercyjnych: 25 % infrastruktura publiczna, 17% infrastruktura sportowa, w tym: po 7% : remonty świetlic, budowa placów zabaw, zagospodarowanie terenów rekreacyjnych.

W zakresie projektów niekomercyjnych, nieinwestycyjnych: warsztaty 48%, wydarzenia kulturalne 40%, szkolenia 29%, po 18 % wyjazdy studyjne i wydarzenia sportowe

Grupy mieszkańców wskazane jako beneficjenci projektów:

młodzież do 25. r.ż. 52%, osoby powyżej 25 r.ż. 62%, osoby powyżej 60 r.ż. 44%, członkowie KGW 25%, członkowie osp 21% , organizacje pozarządowe 19%, osoby niepełnosprawne 19%, wolontariusze 16%, lokalni liderzy 16%, przedsiębiorcy 13%

Określono również koszty zgłaszanych projektów – niekomercyjne inwestycje w zakresie od 50 000 do 400 000 zł , projekty komercyjne – od 50 000 do 500000 (rozwój działalności), do 150 000 – podejmowanie działalności, do 150 000 zł – tworzenie i rozwój gospodarstw agroturystycznych (zagrody tematyczne lub gospodarstwa opiekuńcze). Zadania realizowane w formie grantów – do 50 000 zł (średnio 20 000-30 000 zł).

Wyniki przeprowadzonej analizy wniosków z konsultacji

Na podstawie pomysłów zgłoszonych w ankietach i ich hierarchizacji sformułowano przedsięwzięcia i przyporządkowano je do konkretnych celów. Nie wzięto pod uwagę pomysłów, które nie są zgodne z PS WPR lub nie są adekwatne do budżetu LSR np. budowa szkoły, przedszkola, oczyszczalnie ścieków,, pływalnia itp. Na podstawie zgłoszonych kosztów planowanych inwestycji o które ankietowani będą ubiegać się o dofinansowanie opracowano budżet LSR i plan działania, oraz matrycę celów i przedsięwzięć.

Zainteresowane strony reprezentatywne dla społeczności wiejskiej

Przedsiębiorcy, przedstawiciele NGO, przedstawiciele grup nieformalnych – lokalni liderzy, sołtysi, radni, przedstawiciele władz samorządowych, młodzież, członkowie Młodzieżowych Rad Gmin osoby bezrobotne i poszukujące pracy, seniorzy, rolnicy.

ETAP II. III BUDŻET LSR, PLAN DZIAŁANIA, MONITORING I EWALUACJA, ODDZIAŁYWANIE, SPÓJNOŚĆ, KOMPLEMENTARNOŚĆ I SYNERGIA LSR, PLAN KOMUNIKACJI Z MIESZKAŃCAMI

 

Budżet partycypacyjny jest metodą służącą zaangażowaniu ludzi do współtworzenia budżetu związanego z obszarem, który dotyczy ich bezpośrednio. Pierwszym etapem spotkania jest zapoznanie się przez uczestników ze wszystkimi dziedzinami, które budżet obejmuje, w tym przypadku wyspecyfikowanymi w ramach LSR celami i przedsięwzięciami.   Następnie poprzez mechanizm głosowania (każdy uczestnik dysponował „walutą euro”), uczestnicy hierarchizowali dyskutowane kategorie i wybierali te, którym nadawany był najwyższy priorytet. Metoda ta pozwoliła na adekwatne do rzeczywistych potrzeb rozdzielenie ograniczonych w ramach budżetu LSR środków finansowych. Długofalowym rezultatem tej metody jest też budowanie zaufania do LGD, poczucia przejrzystości podejmowanych decyzji, oraz zainteresowanie realizacją budżetu w kolejnych latach. Metoda jest uniwersalna bez względu na wiek i reprezentowaną grupę społeczną uczestników.

Daty spotkań/badań oraz liczba uczestników

14 maja 2023 r. Bychawa, liczba uczestników – 56 osób,

18 maja 2023 r. Garbów, liczba uczestników – 20 osób,

18 maja 2023 r. Niedrzwica Duża, liczba uczestników – 18 osób.

Dane z konsultacji wykorzystane przy opracowaniu LSR

Na działania zakresu przedsiębiorczości przeznaczono – 35% budżetu, na projekty niekomercyjne (infrastrukturalne o wartości powyżej 50 000 zł przeznaczono 35% budżetu, na projekty grantowe przeznaczono 25% budżetu, na projekty partnerskie i na projekty własne LGD   - 0,05% budżetu.

Wyniki przeprowadzonej analizy wniosków z konsultacji

Uwzględnienie zgłoszonych do realizacji przedsięwzięć.

Uwzględnienie w budżecie LSR podziału środków na realizację poszczególnych celów oraz przedsięwzięć.

Nie uwzględniono w budżecie: środków na doposażenie OSP w sprzęt ratowniczo-gaśniczy ze względu na ograniczenia PS WPR.

Zainteresowane strony reprezentatywne dla społeczności wiejskiej

Przedsiębiorcy, przedstawiciele NGO, przedstawiciele grup nieformalnych – lokalni liderzy, sołtysi, radni, przedstawiciele władz samorządowych, młodzież, członkowie LGD, osoby bezrobotne i poszukujące pracy, seniorzy, rolnicy.

 

Dyskusja nad konkretnym zagadnieniem i przygotowanie rekomendacji. Wielostopniowe spotkania reprezentantów wyłonionych i zaakceptowanych przez grupy interesariuszy; podczas kolejnych spotkań coraz to wyższego rzędu, reprezentanci coraz większej liczby grup interesariuszy dyskutują i opracowują rozwiązania wybranych zagadnień; kolejne dyskusje odbywają się w oparciu o ustalenia z wcześniejszych spotkań.

Daty spotkań oraz liczba uczestników

10 maja 2023 r., Lublin, liczba uczestników – 12 osób (sektor społeczny – 5 osób, sektor publiczny – 4 osoby, sektor gospodarczy – 3 osoby)

Dane z konsultacji wykorzystane przy opracowaniu LSR

Analizowano wymienione w PS WPR zalecane kryteria oceny projektów w kontekście celów i przedsięwzięć zawartych w projekcie LSR, sformułowano wskaźniki produktu oraz przydzielono wskaźniki rezultatu do odpowiednich celów.

Badano uwzględnienie interesów i potrzeb grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji w kryteriach wyboru.

Analizowano zakres przedsięwzięć, zgłaszano uwagi co do limitu środków przeznaczonych na realizację przedsięwzięć oraz poziomu dofinansowania.

Wyniki przeprowadzonej analizy wniosków z konsultacji

Wnioski z analizy z zostały wzięte pod uwagę przy formułowaniu ostatecznej wersji kryteriów. Uwzględniono zaproponowane brzmienie poszczególnych kryteriów.

Uwzględniono wnioski o utrzymanie wysokości   dofinansowania do grantów na poziomie 98% (z wyłączeniem JST) oraz do projektów konkursowych realizowanych przez NGO – na poziomie 95%.

Uwzględniono modyfikację definicji innowacyjności. Nie uwzględniono zastosowania kryterium innowacyjności we wszystkich przedsięwzięciach – ryzyko stosowania przez wnioskodawców innowacyjności pozornej.

 

Metoda pozwala na zebranie opinii bezpośrednio w przestrzeni publicznej od osób z nią związanych. W przypadku naszych konsultacji punkty mobilne zorganizowane były podczas wydarzeń kulturalnych i integracyjnych na obszarze LGD. W punkcie dostępne były: projekty dokumentów wypracowane dla kolejnych etapów tworzenia LSR (cele, przedsięwzięcia, plan działania, budżet, wskaźniki, plan komunikacji), pracownik LGD udzielał wyjaśnień i odpowiadał na pytania. Zastosowanie tej metody umożliwiło włączenie dużej liczby mieszkańców w konsultacje, dzięki bezpośredniemu kontaktowi możliwe było udzielenie wszelkich niezbędnych wyjaśnień uczestnikom, oraz indywidualne zapoznanie się z materiałami przeznaczonymi do konsultacji. Uczestnicy wypełniali również ankiety dotyczące: rozdysponowania budżetu LGD na poszczególne cele i przedsięwzięcia, opiniowali i wskazywali formy komunikacji LGD z mieszkańcami oraz zakres tych informacji.

Daty spotkań/badań oraz liczba uczestników

Zorganizowano 5 mobilnych punktów konsultacyjnych:

21.05.2023 r. : Radawiec, Osmolice, Niemce ; 28.05.2023r.: Kłodnica, Bełżyce, łącznie w konsultacjach uczestniczyło 106 osób

Dane z konsultacji wykorzystane przy opracowaniu LSR

Wśród zapotrzebowania na projekty komercyjne wskazano konieczność rozdysponowania budżetu w proporcjach: na usługi:

Rozrywka/sport 18%, turystyka 17%, Gastronomia   medyczne + opiekuńcze 17%, bezpieczeństwo 20%, gastronomia 19%, edukacja – 18%. W zakresie projektów grantowych po 20% środków z budżetu na: szkolenia/warsztaty międzypokoleniowe, wyjazdy studyjne, wolontariat, szkolenia/warsztaty/certyfikacja, doposażenie zespołów artystycznych

doposażenie zespołów sportowych. W zakresie infrastruktury publicznej: na remonty i wyposażanie miejsc spotkań – 13% środków, zielone miejsca rekreacji – 87% środków.

Opiniowanie planu komunikacji: Odwiedzający mobilny punkt informacyjny odnieśli się do zakresu oraz formy informacji przekazywanych przez LGD:

- Spotkania   informacyjno – szkoleniowe dotyczące przygotowania wniosku oraz kryteriów dostępu w tym omówienie kryterium innowacyjności operacji”.

„Kampania informacyjna na temat głównych założeń LSR” - 65% respondentów.

konferencje/spotkania dla poszczególnych grup np. sołtysi, kobiety, inne - 30% głosów.

Informacje dotyczące szkoleń- 53 %

Informacje dotyczące organizowanych wydarzeń- 31

Formy komunikacji:

kontakt przez Internet – 85% wskazań

- punkty informacyjne podczas wydarzeń kulturalnych/sportowych – 12%

Wyniki przeprowadzonej analizy wniosków z konsultacji

Na podstawie rozmów z mieszkańcami oraz przeprowadzonych ankiet dokonano rozdysponowania budżetu wg wskazań i uwag zgłoszonych podczas konsultacji. Plan komunikacji z mieszkańcami odpowiada na potrzeby wyrażone w rozmowach oraz ankietach. Dookreślono również obszary, zakresy tematyczne w które realizowane będą poprzez projekty komercyjne (rozwój przedsiębiorczości).

Zainteresowane strony reprezentatywne dla społeczności wiejskiej

Członkowie OSP, KGW, przedsiębiorcy, rolnicy,

osoby do 25 r.ż. – 28% respondentów, osoby w wieku powyżej 60 r.ż.- 64% respondentów, kobiety- 84% respondentów.

 

Dobór uczestników był otwarty, w skład zespołu weszli: przedstawiciele władz, społeczności lokalnych, przedsiębiorców oraz mieszkańców. Celem spotkania zespołu była analiza następujących elementów LSR: plan działania, monitoring i ewaluacja,   spójność, komplementarność i synergia LSR, plan komunikacji z mieszkańcami. Analizy dokonywano na podstawie materiału zebranego podczas spotkań oraz na podstawie analizy ankiet.

Daty spotkań/badań oraz liczba uczestników

31.05.2023 Lublin, liczba uczestników - 10 osób

Dane z konsultacji wykorzystane przy opracowaniu LSR

Analizowano plan działania (zakres poszczególnych przedsięwzięć) oraz przypisane kwoty na realizację oraz wskaźniki wykonania. Analizowano plan komunikacji z mieszkańcami.

Wyniki przeprowadzonej analizy wniosków z konsultacji

Pozytywnie zaopiniowano całość LSR przedstawioną do konsultacji. Uwzględniono uwagę dotycząca poszerzenia zakresu przedsięwzięcia dotyczącego tworzenia Młodzieżowych Rad Gmin o inne działania aktywizujące młodzież. Nie uwzględniono w LSR uwagi dotyczącej usunięcia z planu działania przedsięwzięcia dotyczącego działań aktywizujących zmierzających do utworzenia gminnych rad seniorów.

Zainteresowane strony reprezentatywne dla społeczności wiejskiej

Przedstawiciele sektora: społecznego, gospodarczego, publicznego, sołtysi, mieszkańcy, wnioskodawcy, osoby powyżej 60 r. życia, kobiety.

Zapraszamy do konsultacji Projektu Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD „Kraina wokół Lublina” na lata 2023-2027.

W związku z trwającym pracami nad przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania na rzecz Rozwoju Gmin Powiatu konsultacjeLubelskiego „Kraina wokół Lublina" zaprasza mieszkańców, organizacje pozarządowe, przedsiębiorców i przedstawicieli sektora publicznego z obszaru działania LGD do udziału konsultacjach społecznych.
Konsultacjom podlega projektowany dokumenty przygotowany w oparciu o Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027

Czytaj więcej...

Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne w sprawie lokalnej strategii rozwoju na lata 2023-2027 - Niedrzwica Duża

Niedrzwica Duża

Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne w sprawie lokalnej strategii rozwoju na lata 2023-2027 - Zakrzew

Zakrzew

Wyszukiwarka
Newsletter