Kalendarz wydarzeń
marzec 2021
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Nabór wniosków

Ogłoszenie nr III/2017/G

Lokalna Grupa Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina wokół Lublina" informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

PROJEKT GRANTOWY: Międzypokoleniowe warsztaty i zajęcia aktywizujące w zakresie integracji społeczno-kulturalnej

1. termin składania wniosków o powierzenie grantu

25.05 - 09.06.2017r.
od poniedziałku do soboty
w godzinach 7:30 – 16:00

2. miejsce składania wniosków o powierzenie grantu

Biuro LGD „Kraina wokół Lublina"
ul. Narutowicza 37/5
20-016 Lublin

3. forma złożenia wniosku o powierzenie grantu
a) Wniosek o powierzenie grantu jest składany na formularzu udostępnionym przez LGD bezpośrednio do Biura LGD w terminie wskazanym w ogłoszeniu, przy czym bezpośrednio oznacza osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną lub wskazaną we wniosku jako osoba do kontaktu ws. wniosku.
b) Wniosek o powierzenie grantu wraz z załącznikami składa się w formie dokumentu elektronicznego złożonego poprzez Generator wniosków dostępny na stronie internetowej www.krainawokollublina.pl oraz w wersji papierowej (2 egzemplarze) wygenerowanej z systemu, wydrukowanej i podpisanej przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji wnioskodawcy. Do wersji papierowej należy dołączyć wymagane załączniki, według kolejności wskazanej we wniosku.
c) Kopie dokumentów będących załącznikami do wniosku dołącza się w formie kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD, samorząd województwa lub podmiot, który dokument wydał, lub w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza.
d) Za moment złożenia wniosku uznaje się datę i godzinę wpływu wniosku w wersji papierowej wraz z załącznikami do Biura LGD.

4. zakres tematyczny projektu grantowego

Międzypokoleniowe warsztaty i zajęcia aktywizujące w zakresie integracji społeczno-kulturalnej

5. planowane do osiągnięcia w ramach projektu grantowego cele i wskaźniki:

Cel ogólny projektu grantowego

Inicjowanie działań lokalnych w obszarze integracji społeczno-kulturalnej

Cel szczegółowy projektu grantowego
Aktywizacja mieszkańców obszaru LGD „Kraina wokół Lublina” poprzez organizację międzypokoleniowych zajęć i warsztatów
Wskaźniki w ramach projektu grantowego:
Lp. Nazwa wskaźnika dla projektu grantowego (naboru) Jedn. miary Wartość wskaźnika z LSR Wartość zrealizowanych wskaźników z LSR Wartość wskaźnika planowana do osiągnięcia w związku z realizacją zadań Wartość wskaźnika z LSR pozostająca do realizacji
1.

Wskaźnik produktu:

Liczba przeprowadzonych warsztatów/szkoleń

szt. 25 0 15 10
2.

Wskaźnik rezultatu:

liczba osób przeszkolonych w ramach wsparcia projektów realizowanych w obszarze społeczno-kulturalnym, w tym osoby defaworyzowane

osoba 800 0 324 476
3.

Wskaźnik oddziaływania:

wzrost wskaźnika aktywności obywatelskiej (fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne na 10 tys. mieszkańców)

Wskaźnik aktywności obywatelskiej 27 0 28 1

6. kwota dostępna w ramach ogłoszenia - 300 000 zł

Uwaga: w ramach kwoty dostępnej w ogłoszeniu suma grantów udzielonych jednostkom sektora finansów publicznych nie może przekroczyć 20% kwoty środków dostępnych w ramach ogłoszenia

7. planowane do realizacji w ramach projektu grantowego zadania
Organizacja zajęć/ warsztatów z wykorzystaniem istniejącej bazy świetlicowej. Działanie ma na celu aktywizację mieszkańców poszczególnych miejscowości oraz wzmocnienie więzi międzypokoleniowych. Preferencje dla przedstawicieli grup defaworyzowanych wymienionych w LSR.

8. Kryteria wyboru operacji
Kryteria wyboru oraz zasady przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest niezbędne do pozytywnej oceny wniosku znajdują się w poniżej:

- kryteria wyboru

9. wysokość grantu oraz intensywność pomocy

wysokość kwoty grantu od 5 000 zł do 20 000 zł
intensywność pomocy:
do 98% kosztów kwalifikowalnych dla stowarzyszeń, fundacji, kościołów i związków wyznaniowych
do 70% kosztów kwalifikowalnych dla jednostek sektora finansów publicznych

10. miejsce udostępnienia dokumentów:
- LSR wraz z załącznikami,
- Regulamin naboru wniosków o powierzenie grantu,
- formularz wniosku o powierzenie grantu,
- załącznik nr 4 do wniosku o powierzenie grantu – Oświadczenie właściciela nieruchomości,
- formularz odwołania,
formularz wniosku o wypłatę II transzy grantu,
- formularz wniosku o rozliczenie grantu,
- wzór umowy o powierzenie grantu,
- wzór sprawozdania z realizacji zadania,
- Regulamin Rady LGD,
- opis lokalnych kryteriów wyboru operacji.

11. czas realizacji projektu grantowego
od 1 listopada 2017 r. do 30 września 2018r.

12. inne warunki udzielenia wsparcia obowiązujące w ramach naboru
- do wniosku należy dołączyć program warsztatów obejmujący częstotliwość zajęć, liczbę planowanych spotkań oraz czas trwania cyklu warsztatów,
- w ramach grantu nie mogą być realizowane zadania związane z lokalnym dziedzictwem, w tym jego promocją.

DATA PUBLIKACJI OGŁOSZENIA: 10.05.2017 r.

Wyszukiwarka
Newsletter