Kalendarz wydarzeń
luty 2024
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Nabór wniosków

OGŁOSZENIE I/2022

Lokalna Grupa Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina wokół Lublina" informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"


1. Zakres tematyczny oraz limit środków w ramach danego zakresu:
Podejmowanie działalności gospodarczej , w tym podnoszenie kompetencji, w tym z uwzględnieniem ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu oraz innowacyjności" – limit 437 637,30 euro (1 750 549,20 zł przy kursie 4 zł/€)
Wsparcie dotyczy operacji realizowanych w ramach zakresu określonego w §2 ust. 1 pkt. 2 lit. a rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

2. Termin i miejsce składania wniosków

Wnioski przyjmowane będą w biurze LGD „Kraina wokół Lublina"
ul. Narutowicza 37/5, 20-016 Lublin
od 25.02 do 16.03.2022r.
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30- 16:00

3. Tryb składania wniosków
Wnioski składane są bezpośrednio (przy czym bezpośrednio oznacza: osobiście lub przez pełnomocnika lub przez osobę upoważnioną -uprawnioną do kontaktu, wymienioną we wniosku o przyznanie pomocy) w 2 egzemplarzach oraz w postaci dokumentu elektronicznego zapisanego na informatycznym nośniku danych w biurze LGD „Kraina wokół Lublina" zgodnie z rozdziałem IX Regulaminu konkursów oraz procedur oceny i wyboru operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD „Kraina wokół Lublina" w perspektywie finansowej 2014-2020

4. Forma wsparcia:
Wsparcie ma formę premii w wysokości 75 000,00 zł
Regulamin konkursu

5. Warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru
Podstawowymi warunkami udzielenia wsparcia są:
a. Zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina wokół Lublina" w perspektywie finansowej 2014-2020
b. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji, oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.
c. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.

6. Kryteria wyboru operacji.
Kryteria wyboru wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest niezbędne do pozytywnej oceny wniosku znajdują się w zakładce PROW 2014-2020
Opis kryteriów wyboru
Karta oceny projektów
Weryfikacja zgodności operacji z PROW 2014-2020

7. Informacja o wymaganych dokumentach
Wniosek o przyznanie pomocy (*.xls)
Wniosek o przyznanie pomocy (*.pdf)
Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy
Biznesplan (doc)
Biznesplan (pdf)
Biznesplan-tabele finansowe 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4
Instrukcja wypełniania biznesplanu
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Oświadczenie wnioskodawcy

8. Miejsce udostępnienia dokumentów
LSR wraz z załącznikami udostępniono w zakładce PROW 2014-2020
Formularze wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność oraz formularze umów udostępniono w zakładce PROW 2014-2020 oraz na stronach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (www.arimr.gov.pl) i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego (www.prow.lubelskie.pl)

Umowa o przyznaniu pomocy (*.pdf)
Załącznik nr 1 do umowy przyznania pomocy (*.pdf)
Załącznik nr 2 do umowy przyznania pomocy (*.pdf)
Załącznik nr 3 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji
Załącznik nr 4 do umowy przyznania pomocy (*.pdf)
Załącznik nr 5 do umowy przyznania pomocy (*.pdf)
Załącznik nr 6 do umowy przyznania pomocy (*.pdf)

Wniosek o płatność (*.pdf)
Wniosek o płatność (*.xlsx)
Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (*.pdf)
Załącznik nr 2_wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej (*.xlsx)
Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (*.xlsx)
Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu
Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (*.pdf)
Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (*.xlsx)
Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (*.pdf)

9. Planowane do osiągnięcia wskaźniki:
Wskaźniki

Opublikowano: 10.02.2022r.

Wyszukiwarka
Newsletter