Kalendarz wydarzeń
grudzień 2022
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Nabór wniosków

Ogłoszenie nr I/2016


Lokalna Grupa Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina wokół Lublina" informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"


1. Zakres tematyczny oraz limit środków w ramach danego zakresu:

a. "Podejmowanie działalności gospodarczej , w tym podnoszenie kompetencji, w tym z uwzględnieniem ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu oraz innowacyjności" – limit 1 000 000 zł
Wsparcie dotyczy operacji realizowanych w ramach zakresu określonego w §2 ust. 1 pkt. 2 lit. a rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Wniosek o przyznanie pomocy (xlsx)

Wniosek o przyznanie pomocy (pdf)

Instrukcja do wniosku

Biznesplan (docx)

Biznesplan (pdf)

Instrukcja do biznesplanu

Oświadczenie wnioskodawcy

Opis kryteriów wyboru

Karta oceny projektów

Weryfikacja zgodności operacji z PROW 2014-2020 

b. Wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych produktów i usług, w tym podnoszenie kompetencji z uwzględnieniem ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu oraz innowacyjności – limit 1 500 000 zł
Wsparcie dotyczy operacji realizowanych w ramach zakresu określonego w §2 ust. 1 pkt. 2 lit. c rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Wniosek o przyznanie pomocy (xlsx)

Wniosek o przyznanie pomocy (pdf)

Instrukcja do wniosku

Biznesplan (docx)

Biznesplan (pdf)

Instrukcja do biznesplanu

Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa (xlsx)

Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa (pdf)

Zasady wypełniania oświadczenia o wielkości przedsiębiorstwa

Oświadczenie wnioskodawcy

Opis kryteriów wyboru

Karta oceny projektów

Weryfikacja zgodności operacji z PROW 2014-2020

c. Wprowadzenie produktów i usług na nowe rynki, w tym podnoszenie kompetencji z uwzględnieniem ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu oraz innowacyjności – limit 1 000 000 zł
Wsparcie dotyczy operacji realizowanych w ramach zakresu określonego w §2 ust. 1 pkt. 2 lit. c rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Wniosek o przyznanie pomocy (xlsx)

Wniosek o przyznanie pomocy (pdf)

Instrukcja do wniosku

Biznesplan (docx)

Biznesplan (pdf)

Instrukcja do biznesplanu

Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa (xlsx)

Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa (pdf)

Zasady wypełniania oświadczenia o wielkości przedsiębiorstwa

Oświadczenie wnioskodawcy

Opis kryteriów wyboru

Karta oceny projektów

Weryfikacja zgodności operacji z PROW 2014-2020

d. Budowa i modernizacja miejsc spotkań i integracji mieszkańców z uwzględnieniem elementów ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu oraz innowacyjności, w tym dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych - limit 960 000 zł
Wsparcie dotyczy operacji realizowanych w ramach zakresu określonego w § 2 ust. 1 pkt. 6 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Wniosek o przyznanie pomocy (xlsx)

Wniosek o przyznanie pomocy (pdf)

Instrukcja do wniosku

Program funkcjonowania świetlicy

Opis kryteriów wyboru

Karta oceny projektów

Weryfikacja zgodności operacji z PROW 2014-2020

e. Budowa, rozbudowa, przebudowa obiektów i infrastruktury w obszarze rekreacji i wypoczynku, z uwzględnieniem ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu oraz innowacyjności – limit 1 450 000 zł Wsparcie dotyczy operacji realizowanych w ramach zakresu określonego w § 2 ust. 1 pkt. 6 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Wniosek o przyznanie pomocy (xlsx)

Wniosek o przyznanie pomocy (pdf)

Instrukcja do wniosku

Opis kryteriów wyboru

Karta oceny projektów

Weryfikacja zgodności operacji z PROW 2014-2020

2. Termin i miejsce składania wniosków

Wnioski przyjmowane będą w biurze LGD „Kraina wokół Lublina"
ul. Narutowicza 37/5, 20-016 Lublin
od 7 listopada do 21 listopada 2016r.
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00- 17:00

3. Tryb składania wniosków
Wnioski składane są bezpośrednio (przy czym bezpośrednio oznacza: osobiście lub przez pełnomocnika lub przez osobę upoważnioną -uprawnioną do kontaktu, wymienioną we wniosku o przyznanie pomocy) w 2 egzemplarzach w biurze LGD „Kraina wokół Lublina" zgodnie z rozdziałem IX Regulaminu konkursów oraz procedur oceny i wyboru operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD „Kraina wokół Lublina" w perspektywie finansowej 2014-2020

4. Forma wsparcia:

a. W przypadku wniosków składanych w ramach zakresu określonego w pkt. 1 lit. a ogłoszenia pomoc ma formę premii w wysokości:
• 75 000 zł. w przypadku podejmowania działalności gospodarczej w zakresie kodów PKD wymienionych w załączniku nr 12 do Regulaminu konkursów oraz procedur oceny i wyboru operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD „Kraina wokół Lublina" w perspektywie finansowej 2014-2020
• 50 000 zł. w przypadku podejmowania działalności gospodarczej w zakresie kodów PKD nie wymienionych w załączniku nr 12 do Regulaminu konkursów oraz procedur oceny i wyboru operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD „Kraina wokół Lublina" w perspektywie finansowej 2014-2020

b. W przypadku wniosków składanych w ramach zakresu określonego w pkt. 1 lit. b ogłoszenia pomoc ma formę refundacji poniesionych kosztów kwalifikowalnych.
• Maksymalna wysokość kwoty pomocy wynosi 300 000,00 zł a intensywność pomocy wynosi 60 %

c. W przypadku wniosków składanych w ramach zakresu określonego w pkt. 1 lit. c ogłoszenia pomoc ma formę refundacji poniesionych kosztów kwalifikowalnych.
• Maksymalna wysokość kwoty pomocy wynosi 300 000 zł a intensywność pomocy wynosi 60 %

d. W przypadku wniosków składanych w ramach zakresu określonego w pkt. 1 lit. d ogłoszenia pomoc ma formę refundacji poniesionych kosztów kwalifikowalnych.
• W przypadku jednostek sektora finansów publicznych intensywność pomocy wynosi 63,63 %
• W przypadku organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych maksymalna wysokość kwoty pomocy wynosi 300 000 zł a intensywność pomocy wynosi 95 %

e. W przypadku wniosków składanych w ramach zakresu określonego w pkt. 1 lit. e ogłoszenia pomoc ma formę refundacji poniesionych kosztów kwalifikowalnych.
• W przypadku jednostek sektora finansów publicznych intensywność pomocy wynosi 63,63 %
• W przypadku organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych maksymalna wysokość kwoty pomocy wynosi 300 000 zł a intensywność pomocy wynosi 95 %

5. Warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru
Podstawowymi warunkami udzielenia wsparcia są:
a. Zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania na rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina wokół Lublina" w perspektywie finansowej 2014-2020
b. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji, oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.
c. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.


6. Kryteria wyboru operacji.
Kryteria wyboru wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest niezbędne do pozytywnej oceny wniosku znajdują się w zakładce PROW 2014-2020

7. Informacja o wymaganych dokumentach
1. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z wymaganymi załącznikami.
2. Oświadczenie dotyczące grup defaworyzowanych
3. Program funkcjonowania świetlicy powinien być dołączony do wniosków w ramach przedsięwzięcia Budowa, rozbudowa, przebudowa obiektów i infrastruktury w obszarze rekreacji i wypoczynku, z uwzględnieniem ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu oraz innowacyjności.

8. Miejsce udostępnienia dokumentów
LSR wraz z załącznikami udostępniono w zakładce PROW 2014-2020
Formularze wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność oraz formularze umów udostępniono poniżej oraz na stronach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (www.arimr.gov.pll) i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego (www.prow.lubelskie.pl)

I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

Wniosek o przyznanie pomocy (xlsx)

Wniosek o przyznanie pomocy (pdf)

Instrukcja do wniosku

Biznesplan (docx)

Biznesplan (pdf)

Instrukcja do biznesplanu

Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa (xlsx)

Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa (pdf)

Zasady wypełniania oświadczenia o wielkości przedsiębiorstwa

Umowa o przyznaniu pomocy

Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji

Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych

Załącznik 3 zasady konkurencyjności wydatków

Załącznik 4 wskaźniki procentowe do obliczenia wartości kar administracyjnych za naruszenie zasad konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014-2020

Załącznik 5 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych

Załącznik 5 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020)

Wniosek o płatność (xlsx)

Wniosek o płatność (pdf)

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

II. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

Wniosek o przyznanie pomocy (xlsx)

Wniosek o przyznanie pomocy (pdf)

Instrukcja do wniosku

Biznesplan (docx)

Biznesplan (pdf)

Instrukcja do biznesplanu

- Umowa o przyznaniu pomocy

Załącznik wykaz działek ewidencyjnych

Wniosek o płatność (xlsx)

Wniosek o płatność (pdf)

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

Załącznik nr 2_wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej (xlsx)


9. Planowane do osiągnięcia wskaźniki:
a. W przypadku wniosków składanych w ramach zakresu określonego w pkt. 1 lit. a ogłoszenia – pobierz (zał. nr 1 do Wytycznych nr 2/1/2016)
b. W przypadku wniosków składanych w ramach zakresu określonego w pkt. 1 lit. b ogłoszenia – pobierz (zał. nr 1 do Wytycznych nr 2/1/2016)
c. W przypadku wniosków składanych w ramach zakresu określonego w pkt. 1 lit. c ogłoszenia – pobierz (zał. nr 1 do Wytycznych nr 2/1/2016)
d. W przypadku wniosków składanych w ramach zakresu określonego w pkt. 1 lit. d ogłoszenia – pobierz (zał. nr 1 do Wytycznych nr 2/1/2016)
e. W przypadku wniosków składanych w ramach zakresu określonego w pkt. 1 lit. e ogłoszenia – pobierz (zał. nr 1 do Wytycznych nr 2/1/2016)

Wyszukiwarka
Newsletter