Aktualności

Ogłoszenie o zamiarze realizacji operacji własnej LGD

Opublikowano: wtorek, 26, czerwiec 2018 21:05
Odsłony: 2160

Ogłoszenie nr 1/2018/OW

Lokalna Grupa Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego – „Kraina wokół Lublina” (LGD „Kraina wokół Lublina”)

informuje iż, planuje realizację zadań z zakresu promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych, w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Zakres tematyczny operacji:

Przedsięwzięcie 2.2.1 Udział w tragach i wystawach

 

Operacja powinna realizować następujące cele, przedsięwzięcia i wskaźniki wpisane w LSR

Cele, przedsięwzięcia, wskaźniki

Wsparcie udzielane jest w formie refundacji:

- dla jednostek sektora finansów publicznych – do 63,63% kosztów kwalifikowalnych

-dla organizacji pozarządowych oraz kościołów i związków wyznaniowych – do 95% kosztów kwalifikowalnych

- dla LGD na realizację projektu własnego –do 98% kosztów kwalifikowalnych

Wysokość dostępnych środków na realizację operacji: 50 000,00 zł

Realizacja operacji obejmować będzie co najmniej:

- udział podmiotów (w charakterze wystawcy), które posiadają siedzibę i prowadzą działalność na obszarze LGD „Kraina wokół Lublina”, w co najmniej 3 imprezach wystawienniczych o charakterze międzynarodowym;

- zapewnienie wystawcom transportu, noclegu, wyżywienia oraz zakup powierzchni wystawienniczej wraz z zabudową oraz dokonanie wymaganych opłat rejestracyjnych;

- realizacja operacji powinna służyć wspólnej promocji produktów lub usług lokalnych - podmioty biorące udział w targach/wystawach powinny promować obszar LGD „Kraina wokół Lublina”, w tym produkty lub usługi lokalne;

Wymieniona operacja będzie realizowana przez LGD „Kraina wokół Lublina” jako operacja własna pod warunkiem, że nikt inny uprawniony do wsparcia, w terminie do 30 dni od dnia opublikowania niniejszej informacji na stronie internetowej www.krainawokollublina.pl nie zgłosi LGD zamiaru realizacji takiej operacji.

W przypadku, jeżeli zostanie zgłoszony zamiar realizacji operacji przez potencjalnego wnioskodawcę, LGD m.in. w oparciu o złożone przez ten podmiot dokumenty dokona oceny, czy jest on uprawniony do wsparcia, tj. spełnia definicję beneficjenta określoną w § 3 rozporządzenia o wdrażaniu LSR.

Jeżeli przeprowadzona przez LGD ocena potwierdzi, że zamiar realizacji operacji zgłosił podmiot uprawniony do wsparcia, LGD ma obowiązek poinformowania o tym zgłaszającego zamiar realizacji operacji oraz w terminie 3 miesięcy od dnia doręczenia tej informacji ogłoszenia naboru w tym zakresie.

Zgłoszenie zamiaru realizacji operacji własnej należy składać:

w terminie od 27.06.2018r. do 27.07.2018r.

bezpośrednio w biurze LGD „Kraina wokół Lublina” ul. Narutowicza 37/5, 20-016 Lublin od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00- 16:00, (przy czym bezpośrednio oznacza: osobiście lub przez pełnomocnika lub przez osobę upoważnioną -uprawnioną do kontaktu, wymienioną w formularzu zgłoszenia) na „Formularzu zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej LGD” w formie papierowej w jednym egzemplarzu.

Podmioty uprawnione uzyskania wsparcia:

- organizacje pozarządowe nie prowadzące działalności gospodarczej,

- kościoły i związki wyznaniowe

- jednostki sektora finansów publicznych

- LGD „Kraina wokół Lublina”

Wykaz wymaganych dokumentów:

  1. Formularz zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej LGD,
  2. Załączniki niezbędne do potwierdzenia spełnienia kryteriów podmiotowych uprawniających do ubiegania się o wsparcie.
  3. Spełnianie przez wykonawcę warunków podmiotowych uprawniających do otrzymania wsparcia wynikających z § 3 Rozporządzenia MRiRW z 24.09.2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego w PROW na lata 2014-2020 (Dz.U.2017.772 t.j.) – zwanego dalej „rozporządzeniem o wdrażaniu LSR”.

Warunki pozytywnej weryfikacji zgłoszeń:

1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w informacji,

2. Spełnianie przez wykonawcę warunków podmiotowych uprawniających do otrzymania wsparcia wynikających z § 3 Rozporządzenia MRiRW z 24.09.2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego w PROW na lata 2014-2020 (Dz.U.2017.772 t.j.) – zwanego dalej „rozporządzeniem o wdrażaniu LSR”.

§ 3. rozporządzenia o wdrażaniu LSR:

„1. O pomoc może ubiegać się podmiot będący( … )

2)osobą prawną, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR, albo

3)jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR.(…)

2. O pomoc może ubiegać się również:

1)gmina, która nie spełnia warunku określonego w ust. 1 pkt 2, jeżeli jej obszar jest obszarem wiejskim objętym LSR, w ramach której zamierza realizować operację;

2)powiat, który nie spełnia warunku określonego w ust. 1 pkt 2, jeżeli przynajmniej jedna z gmin wchodzących w skład tego powiatu spełnia warunek określony w pkt 1.

5. Warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie stosuje się do lokalnej grupy działania, o której mowa w przepisach o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności, zwanej dalej "LGD".

Kryteria wyboru operacji:

Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji udostępnione są w ogłoszeniu oraz znajdują się na stronie www.krainawokollublina.pl w zakładce PROW 2014-2020

Lokalne kryteria wyboru operacji

Formularz zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej LGD udostępniono poniżej:

Formularz zgłoszenia

Inne dokumenty:

Lokalna Strategia Rozwoju dla obszaru LGD „Kraina wokół Lublina” w perspektywie finansowej 2014-2020, Regulamin konkursów oraz procedury oceny i wyboru operacji w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD „Kraina wokół Lublina” w perspektywie finansowej 2014-2020 wraz z kryteriami wyboru operacji są udostępnione na stronie: www.krainawokollublina.pl w zakładce „PROW 2014-2020 oraz do wglądu w biurze LGD „Kraina wokół Lublina” ul. Narutowicza 37/5, 20-016 Lublin od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 16.00

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz projekt umowy o przyznanie pomocy dostępne są na stronach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (www.arimr.gov.pl) i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego (www.prow.lubelskie.pl)

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełniania zgłoszenia udzielane są w Biurze LGD „Kraina wokół Lublina”, ul. Narutowicza 37/5, 20-016 Lublin tel. 81 532 30 65; 81 534 45 28

Opublikowano w dniu: 27.06.2018 r.