Aktualności

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy KOORDYNATOR PROJEKTU WSPÓŁPRACY

Opublikowano: środa, 22, grudzień 2021 21:00
Odsłony: 578

Zarząd Lokalnej Grupy Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego – „Kraina wokół Lublina" ogłasza nabór na stanowisko pracy: KOORDYNATOR PROJEKTU WSPÓŁPRACY
I. Cel istnienia stanowiska: realizacja projektu współpracy
II. Zadania realizowane na stanowisku:
1. Podejmowanie niezbędnych działań mających na celu osiągnięcie wskaźników rezultatu projektu.
2. Nadzór nad prawidłową realizacją merytorycznych działań projektu, zgodnie z wymogami PROW 2014-2020 Poddziałanie 19.3 oraz obowiązującymi przepisami krajowymi, w oparciu o umowę o dofinansowanie wraz z załącznikami.
3. Współpraca z partnerami projektu w zakresie zgodności realizacji z zestawieniem rzeczowo-finansowym i harmonogramem projektu.
4. Informowanie Zarządu LGD „Kraina wokół Lublina" o wszelkich nieprawidłowościach związanych z realizacją projektu.
5. Planowanie i podejmowanie wszelkich działań związanych z terminową i prawidłową realizacją projektu.
6. Przygotowanie umów cywilnoprawnych w ramach projektu.
7. Przestrzeganie procedur związanych z ochroną danych osobowych uczestników projektu oraz wykonawców.


8. Nadzór nad prawidłową realizacją promocji projektu – zapewnienie zgodności wizualizacji materiałów informacyjno – promocyjnych z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach PROW 2014-2020.
9. Prowadzenie ewaluacji projektu, w tym badania postępów w realizacji projektu.
10. Wybór wykonawców zadań przewidzianych do realizacji projektu zgodnie z zasadą konkurencyjności oraz racjonalności wydatków.
11. Nadzór nad prawidłową realizacją umów na świadczenie usług oraz dostaw, zawartych z wykonawcami w ramach realizacji projektu.
12. Śledzenie dokumentów, wytycznych, które w trakcie realizacji projektu mogą ulec zmianie w celu zapewnienia zgodności projektu z wytycznymi, jak również prawem RP i UE.
13. Koordynowanie i realizacja działań projektowych.
14. Bezpośrednia realizacja całości zadań związanych z realizacją projektu z uwzględnieniem jak najwyższej jakości i terminowości.
15. Kontrola jakości realizacji zadań pod kątem osiągnięcia założonych wskaźników.
16. Przygotowywanie i koordynacja korespondencji związanej z projektem do Instytucji Wdrażającej.
17. Nadzór nad zgodnością prowadzonych działań z zapisami zawartymi we wniosku, w tym budżecie i harmonogramie.
18. Sporządzanie wniosku o płatność i terminowe przekazaniem Instytucji Wdrażającej oraz sprawozdania merytorycznego realizacji projektu.
19. Prowadzenie sprawozdawczości projektowej oraz przekazywanie sprawozdań do uzgodnienia z Kierownikiem Biura LGD „Kraina wokół Lublina".
20. Uzgadnianie i przekazywanie w formie pisemnej informacji o dokonywanych zmianach w projekcie z Instytucją Wdrażającą w uzgodnieniu z Zarządem LGD „Kraina wokół Lublina".
21. Bieżący kontakt z Instytucją Wdrażającą oraz innymi organizacjami zaangażowanymi w realizację projektu, dokonywanie systematycznej kontroli pracy i uzyskanych efektów.
22. Poddanie się kontroli prowadzonej przez organy wewnętrzne i instytucje zewnętrzne w zakresie realizacji projektu.
23. Obecność podczas kontroli projektu.
24. Weryfikowanie pod względem merytorycznym dokumentów, które powstały w projekcie.
25. Sporządzanie i archiwizacja dokumentacji projektowej.

III. Wymagania kompetencyjne wobec osoby kandydującej:

1) wymagania niezbędne:
- wykształcenie wyższe,
- co najmniej dwunastomiesięczny staż pracy (do wymaganego stażu zalicza się staż odbyty na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) z uwzględnieniem doświadczenie w organizacji/ realizacji warsztatów/szkoleń/konferencji

2) wymagania pożądane:
- wykształcenie wyższe o kierunku(specjalizacji) zarządzanie projektami, rozwój obszarów wiejskich,
- szkolenia z zakresu pozyskiwania funduszy i zarządzania projektami, informatyczne, językowe
- umiejętności oraz cechy osobowości: biegła obsługa komputera, prawo jazdy kat. B, terminowość, skrupulatność, rzetelność, samodzielność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, znajomość języków obcych w stopniu podstawowym (angielki, niemiecki, francuski).

IV. Warunki zatrudnienia:
- umowa o pracę
- wymiar czasu pracy – 1 etat
- miejsce pracy – biuro LGD „Kraina wokół Lublina", ul. Narutowicza 37/5, 20-016 Lublin

V. Kandydat zobowiązany jest złożyć:
- CV
- list motywacyjny
- podpisaną klauzulę informacyjną (klauzula)
- kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe opisane w pkt. III 1.
- kserokopie dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata innych wymagań opisanych w pkt. III 2. – jeżeli dotyczy
- oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie

VI. Dodatkowe informacje:
Wymagane dokumenty aplikacyjne: CV i list motywacyjny powinny być opatrzone klauzulą:
*„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)".

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: LGD „Kraina wokół Lublina", ul. Narutowicza 37/5, 20-016 Lublin z dopiskiem „Nabór na stanowisko Koordynatora projektu współpracy" w terminie do dnia 30 grudnia 2021r.do godz. 15.00 (decyduje data wpływu). Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Jednocześnie informujemy, że w ramach procesu rekrutacji odbędzie się rozmowa kwalifikacyjnej i/lub test, do uczestnictwa w których poproszeni zostaną (wraz z podaniem terminu) kandydaci spełniający niezbędne wymagania.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie

o wyniku naboru na stanowisko pracy w biurze LGD „Kraina wokół Lublina"
W wyniku przeprowadzonej procedury naboru (analiza dokumentów aplikacyjnych oraz rozmowa kwalifikacyjna) na stanowisko pracy KOORDYNATOR PROJEKTU WSPÓŁPRACY w biurze LGD „Kraina wokół Lublina" zatrudniona została p. IWONA WÓJTOWICZ zamieszkała
w Strzeszkowicach Dużych.

Lublin, 04.01.2022r.
Sporządziła: Małgorzata Olechowska